ప్రదర్శన

2018లో భారతదేశ ప్రదర్శన

India Exhibition in 2018
India Exhibition in 2018-1

ఏప్రిల్ 2019లో HK ఎగ్జిబిషన్

April 2019 HK Exhibition
April 2019 HK Exhibition-1

జూన్ 2019లో రష్యా ప్రదర్శన

June 2019 Russia Exhibition-1
June 2019 Russia Exhibition

సెప్టెంబర్ 2019లో ఇండోనేషియా ఎగ్జిబిషన్

Indonesia Exhibition in September 2019
Indonesia Exhibition in September 2019-2
Indonesia Exhibition in September 2019-1
Indonesia Exhibition in September 2019-3